prendasdesardegna.it
prendasdesardegna.it
San Nicolò Gerrei

San Nicolò Gerrei

Cabu-de-logu de su Gerrei, in sa parti Sud-Est de s’Ìsula, Pauli Gerrei (367 metrus apitzus de su livellu de su mari cun giai 1.000 abitantis) est nasciu in d-una bacu aingìriu a sa cresia de Santu Nicolau e su prus de su sartu suu est ocupau de terratzus e bacus bellus medas Acanta a sa bidda si ndi pesant su monti Ixi (839 metrus) e su monti Cucuru Orru (801 metrus); in prus ddoi funt dus arrius chi lòmpit finas a su Flumendosa e donant una forma a Y a sa bidda.


Su paesagiu chi ingiriat sa bidda est bellu meda giai chi agataus bacus, padentis e montis. Su sartu chi lòmpit finas a giossu de su Flumendosa, in sa parti sud-ovest, est totu struvina: bincint su murdegu, s’erba de Santa Maria, su cardilloni, s’assentziu, sa fèurra, su modditzi, s’ollastru, su spinarbu e sa murta. A nord-est bincit su padenti giai chi imbussat 795 ha, eus a nai su 12% de su sartu de sa bidda. Su prus ddoi at Ìlixi e calincunu arrogu cun matas artas, ciuergius, e asuta arrideli, olioni e tiria burda. In su boscu ddoi at mitzas e asuta est prenu de faa de porcus, fìlixi, lana de pedra e medas bariedadis de sennoricas. Su Gerrei est arricu meda de pasturas e po custu est forti meda sa postoritzia; est arricu meda de erbas chi donant a su latti e a sa petza puru, de crabas e de bacas chi pascint in monti, unu sabori ùnicu e bonu meda. In prus, arremonaus sa localidadi de Monti Genis, importanti meda giai chi ddoi bivint pegus arestis e aìnturu de custus cabriolus puru, e su terratzu de Pranu de Sànguni, tzerriau diaci po mori de is froris chi in su beranu si faint arrubiastus.

Pauli Gerrei est nascia in edadi punicu-romana, e in localidadi Santu Iaci, acanta de sa bidda etotu, est stètiu agatau unu fundu de una colunna in bronzu (II sec. a.C.), chi forsis faiat parti de s’altari de unu tempiu acantu si pregàt su deus de sa saludi Esculapio, innui ddoi est una scrita in tres lìnguas (punica, latina e greca) fata scriri de su tzeracu grecu Cleone po arrengratziai su deus chi ddu iat sanau. Custa testimonianza oindii est allogada me in su Museu de is antighidadis de Torinu.
In su Evu de Mesu, Paulis fut parti de su Giudicau de Casteddu comenti curadoria de su Gerrei cun su nòmini de Pauli Gerrei, nòmini chi iat a depi benni de sa positzioni de sa bidda nascia acantu a una pauli, oi sciugada. Agoa sa bidda est setia asuta de is Pisanus e prus a tradu de is Aragonesus e, de custu periudu, abarrant sa domu e sa tanca de su marchesu, chi amostant ca in sa bidda ddoi est stètiu unu marchesu, mancai iat a essi mellus pensai a unu procudadori chi manixàt su dominariu po su marchesu. In su 1681 sa bidda de Pauli Gerrei fut aciunta a sa contea de Biddesartu, feudu de sa famìllia aragonesa de is Zatrillas chi at biviu in su paltzu baronali finas a su nel 1806 candu s’urtimu de s’eredeu, su marchesi don Franciscu, si-nci est cambiau a Casteddu innui est mortu in su 1814 chena de fillus. Insandus, sa bidda est passada a Vivaldi Pasqua, marchesis de Viddacrara; est torrada a su Demaniu de su Stadu in su 1839 e, gratzias a is leis chi funt sighias, a su Comunu.
Su 13 de su mesi de idas de su 1863, cun d-unu decretu de s’urrei, ant arremudau su nòmini de sa bidda in San Nicolò Gerrei in onori de Santu Nicola de Bari chi tenit sa dedica de sa crèsia.

Sa cresia, fata in su 1600, tenit dus campanilis e est in mesu a si bidda; sa bisura de oi si depit a is ùrtimus traballus fatus candu ant acabau sa pratza de sa crèsia, traballus chi acabant cussus giai fatus me is annus 1925-1926 in sa faciada e is arrangiamentus de is annus 1925-1926, e su campanili acabau giai in su1963. Sa veneratzioni de santu Nicola de Bari est antiga meda e forsis est de su tempus de sa dominazioni bizantina. Su santu patronu est afestau sceti religiosamenti su 6 de paschixedda, ma su lunis chi benit apustis de su de tres de is domìnigus de maju nci est sa festa manna, civili e religiosa puru. Su Santu benit ingotu a coddu de is cunfradis, sighiu in processioni de is chi creint e acumpangiau de s’arrosariu cantau in sardu e de is guettus. Custa festa manna est organizada oindiri puru de is obreris, cuàturus obreris sceraus dònnia annu aìnturu de totus is obreris chi si donant ita fai fendi puru sa circa in totu sa bidda po fai sa festa. Un’àtera festa intedia meda est cussa de santa Luxia. Sa cresiedda fata no de diora meda longu sa statali 387, acanta a s’ingruxeri ca de Pauili lòmpit a Ballau. Mancai sa cresia siat nàscia sceti in su 1963, sa devotzioni po sa Santa est antiga meda: si scit ca est stetia fata impitzus de un’àturu logu de cultu arremonau in d-unu documentu de su 1787 o de candu ddu ant fatu o ddu ant tarrau a arrangiai. Sa Santa benit afestada religiosamenti su 13 de paschixedda e un’àtera borta, cun d-una festa religiosa e civili puru, su lunis avatu de su domìnigu, su de tres de su mesi de Cabudanni. Su merì sa Santa benit tragada in processioni de sa cresia parrochiali a cussa in su sartu, innui su lunis si fait sa missa. Candu acabat sa missa, sa Santa torrat a cresia. Sa festa de su mesi de paschixedda benit fata de is òminis, cussa de cabudanni de is fèminas.

Is fabricaus de sa bidda funt fatus in pedra (de innoi etotu) e de ladiri (palla e ludu). In prus, in sa bidda ddoi funt prantzas bellas medas: Pratza Funtana de Concia, in sa parti prus beccia de sa bidda, est stetia su coru de sa vida de sa bidda innui si faiat su mercau puru, ma imoi sa funtana no ddoi est prusu e sa pratza est stètia torrada a fai una pariga de annus fait. Faci a su Comunu podeus biri pratza Salvadori Naitza, intregada a su storicu de s’arti, nasciu a Paulis Gerrei in su 1932 chi agoa si est cambiau a Casteddu po studiai. Apustis de su diploma, Salvadori Naitza at incumentzau a insenniai me is scolas elementaris finas a sa laurea in Lìtaras e Stòria de s’arti. Comenti a professori at insenniau Stòria de s’arti, fendi circas e stùdius bellus meda chi at pùblicau, lìburus chi funt praxus meda e ddi ant permitiu de essi stimau in su traballu suu. Chini ddu at connotu at potziu biri sa cultura e s’umanidadi manna chi teniàt. Mancai fessat impenniau meda, non s’est scaresciu mai de sa bidda sua e sa morti sua, chi ndi-ddu at pigau in su 1995, est dispraxa a totus. Me in sa pratza podeus castiai sa scultura de Pinuciu Sciola intregada a custu òmini mannu chi at donau sa Sardìnnia a sa bidda sua fama meda. A issu est intregada puru sa scultura de Giuanni Campus chi est in pratza Lussu innui si faint is festas e innui ddoi est su monumentu intregau a Salvadori Corrias.
(San Nicolò Gerrei, 18-11-1909)Salvadori Corrias (Pauli Gerrei, 18-11-1909) si est arruolau in sa Regia Guardia de Finantza in su 1929 e candu at acabau su cursu de formazioni est stètiu mandau a sa Compannia de Cernobbiu. Fut unu de is partigianus de sa “Brigata Artoni” chi traballàt in meda logus de su comascu e pruschetotu me in su Monti Bugone in territoriu de Moltrasio (Como). In su mesi de gennargiu de 1945 sa politzia speciali de is camisas nieddas “Banda Tucci”, de Comu, ddu at cundannau a essi fosillau in sa caserma Brigata de Bugone e totu, paghendi cun sa vida s’impènniu po is ebreus e perseguitaus de dònnia arratza. Nci at fat brintai a fura in Svizera unus cantu de sighius de sa politica e ebreus. Est stètiu interrau in su campusantu de Moltrasio e, in sa tumba sua, ddoi est scritu: “Ancor giovane generosamente donò la vita per l’ideale supremo della Patria”.
In su mesi de lampadas de su 2006 est stètiu areconnotu comenti partigianu combatenti, po mori de cussu su Presidenti de sa Republica ddi at donau sa medallia de oru po minescidura civili cun custu motivu:
“Me in s’ùrtima guerra mondiali s’est impenniau meda, cun coragiu e devozioni manna, agiudendi is ebreus e chini fut sighiu de sa giustizia a nci brintai a fura me Svizera. Creeendi meda in sa democratzia e me in su stadu, at pigau parti a lota partigiana. Cassau e impresonau de is nazifascistas est stediu fosillau, perdendi-nci sa vida po is pròprias ideas de solidariedadi umana, de firmesa morali e amori po sa patria”.

In su 2004 su Comunu de Paulis at incarrerau una circa de su costumu traditzionali de sa bidda, de is mascus e de is fèmias, chi est stètiu torrau a fai e chi oindiri est imperau de su grupu folk “Pauli Gerrei” nasciu in su 2008.
De su 2010, su primu domìnigu de Austu, in sa bidda si fait sa festa de su casu innui si podit tastai su casu bonu meda e is àteras specialidadis de sa bidda. Me in s’agriturismu Su Niu de S’Achili si podit tastai sa coxina tipica de sa bidda.

Po ndi sciri de prus

In localidadi Santu Iaci, me in su mesi de friaxu de su 1861, unu messaju at agatau una iscritzioni in bronzu scrita in tres lìnguas (sa punica, sa latina e sa greca), intregada a sa divinidadi de sa saludi Esculapio, chi est de su I sec. a.C. In cudda localidadi ddoi fiant meda mitzas e, forsis, po custu, ddoi fiat su santuariu de unu deus sardu chi sanàt imperendi s’acua de is mitzas. Custa divinidadi si podit acostai a Esmun, cara fenicia de s’italicu Esculapio e de su grecu Asclepio. Su fueddu merre chi ddoi est me in s’iscritzioni, segundu su professori Pennacchietti, iat a podi bolli nai tapa (de unu tretu) deghinou ospitali (chi protegit e agiudat). In principiu su tempiu fut scobertu, ma in s’edadi cartaginesa est stètiu imbussau e ddoi ant fatu unu putzu. In custu tempiu est andau su tzeracu grecu Cleone chi teniàt una maladia legia meda, apustis de ai fatu una pariga de bannius e de ndi essi sanau, at nau a un’òmini de arti, de fai unu ordinò a un artista una lastra votiva in bronzu chi pesàt centu libras, in onori de su deus Esculapio; s’est abarrada s’iscritzioni in tres lìnguas, mancai siat ofendia. Is tres iscritzionis no torrant beni beni s’una cun s’àtera. Forsis dònniuna fut po unu grupu sociali diversu, dònniunu cun sa cultura sua e cun d-una lìngua diversa, comenti chi non bolat fait sciri de essi schiavu giai chi, in su testu latinu Cleoni narat de essi schiavu de chini teniàt in apaltu is salinas de Casteddu (custu est cunfirmau puru de su fatu chi no narat ne su nòmini de su babu e nimancu cussu de sa truba sua), ma giai nemus cumprendiàt su latinu diventau sa lìngua uficiali de sa Sardìnnia apustis sceti de s’ocupatzioni romana incumentzàt in su 238 a.C. In su testu punicu, prus longu e arricu de noas e chi podiàt essi lìgiu e cumprendiu de totus, Cleone no narat de essi schiavu presentendu-sì comenti unu chi traballàt po chini tenàt in apaltu is salinas. In su testu grecu, chi podiàt essi lìgiu pruschetotu de is schiavus comenti a issu etotu, si narat “dirigenti de is salinas”. Depeus nai puru ca, chi Cleone at donau una lastra de bronzu de centu libras, bolit nai ca depiàt tenni diani puru e essi beni postu in sa sociedadi de sa citadi de Casteddu. Oindii sa lastra est allogada a su Museu de is antichidadis de Torinu, giai chi su canonicu Giuanni Spanu, chi at publicau puru unu documentu apitzus de sa lastra intzullendi sa curiosidadi de is studiosus, si-dda at arregallada.

In su 2005 su Comunu at promoviu unu progetu de crica po podi contai totus is lìburus e is documentus de archiviu innui ddoi at noas de cosas agatadas me in su sartu de sa bidda. Is primus arresurtaus de custa circa funt stètius amostaus in d-una mostra apariciàt me in su Comunu. Agoa, gratzias a su dinai donau de s’Assessorau a is Benis Culturalis de sa Regioni Autonoma de sa Sardìnnia, de su Dipartimentu de Scientzas archeologicas de s’Universidadi de Casteddu, s’est potzia sighirisa circa in totu su sartu de Paulis.
Is primus insediamentus funt de s’edadi nuragica, comenti amostant is logus de Su Musuleu e Is Mulineddus e is probabilis circolus megaliticus a Montixi. In custa locali dadi ant agatau cussu chi forsis est unu circulu funerariu: una terratza de arroca aparixada beni beni, tati chi parit impedrada a tellas, innui sicuramenti s’òmini at postu manu po fai ancora prus bonu unu logu giai bonu de sei. In d-una pariga de logus si podint biri is arrastus de is traballus me is cavas, in prus, giai chi ddoi funt murus fatus a tundu cun pedra picadas mannas meda, e is pedra picadas o de àtera forma agatadas in dònnia logu si faint pensai chi s’òmini at imperau de diora meda totu su sartu.
In su 1932, in localidadi Bingia Manna, ant agatau duas tumbas cun is ossus tudaus de lastras; aìnturu ddoi fiant ainas in bronzu e in filu de prata chi oi funt allogaus me in su Museu archeologicu de Casteddu.
In su 1934, in su interis chi fiant fendi is scavus po ponni a postu s’acuedotu beciu in loalidadi su Musuleu, est bessia a pillu una funtana monumentali. Si pensat chi siat una mitza sacra de sa cultura nuragica, giai chi ant ainas de bronzu, de prumu (chi non si scit a ita serbiànt) e de diversa formas po cannacas in pasta de imbirdi, de sabexa e de meli de mata. Puru in localidadi Is Mulineddus ant agtau una mitza monumentali e strexus de terra e de metallu, chi perou no si scit giai nudda nimancu sa cantidadi.
In su 2007 s’Aministratzioni comunali, asuta de sa diretzioni scientifica de sa dotoressa Maria Rosaria Manunza de sa Soprintendentza de is Benis Archeologicus de is provincias de Casteddu e Aristanis, at fatu de is localidadis Sant’Angela, Is Mulineddus e Su Musuleu logus protetus. Su monumentu de Su Musuleleu, torrau a interrai apustis de megat de essi agatau, s’est allogau beni e oi podit essi castiau. Is stùdius ant amostau comenti assimbillit a cussu agatau in Su Musuleu.
In localidadi Santu Iacci ant agatau puru meda arrogus de strexus pruchetotu de edadi nuragica e, is prus bellus, de edadi romana. In sa cea de Santu Iaci, acanta de un’àtera mitza, si narat chi ddoi siat una necropoli manna forsis de s’edadi romana, imperada ancora prus a trigadiu puru.
A primu teneus noa de unu baullu in marmu pentelicu chi megat de essi stètiu agatau chena de crovecu, innui ddoi funt pintaus Apollu e Atena ingiriaus de noi Musas, in sa parti de palas e mei ladus curtzus, dus òminis. Su baullu est stetiu arregallau a sa reina Maria Cristina de Sardìnnia, pobidda de s’urrei Carlu Felici, chi ddu at bofiu tragai in su casteddu de su duca de Agliè, anca est allogau oindii puru. Giai chi in mesu de sa lastra de su baullu ddi est unu stampu, si pentzat chi siat stetiu torrau a imperai comenti funtana.
In mesu de sa rapresentatzioni ddoi est Apollu e a is peis suus ddoi at unu crobu, un’intruxu e una pìbara acotzada a su chi apoderat su trèbini, sìbulu de su deus. A manca de Apollu, ddoi est Atena cun su pei deretu apitzus de una roca anca est atrotoxada sa pìbara Erittonio. Intra de is Musas, chi in conca tenint pinnas giai chi iant bintu canendi a is Pieridi o a is Sirenas, ndi stacaus, movendi de a manca, Polimnia, sa chi intzullat sa comedia, e Euterpe, Musa de sa poesia lirica.
Su baullu est unu de is prus bellus, po comenti est fatu e pintau, intra de cussus cun is musas su prus fatus in su II e su IV sec. d.C.
In prus, n localidadi Spinniau, ant agatau unu scussorgiu de monetas imperialis.

Torna su
prendasdesardegna.it

Crediti